گزارش عملکرد پایگاه میراث جهانی در سال 98-1397

امور اداری، فرهنگی و گردشگری

 • پاسخ به مکاتبات و امور جاری قنات های یازده گانه در 6 استان کشور
 • پیگیری جهت ارسال لباس متحدالشکل برای پایگاه های میراث جهانی
 • برگزاری جلسات متعدد با معاون محترم میراث فرهنگی سازمان و مدیرکل امورپایگاههای میراث جهانی در مورد مسایل مرتبط و جاری قنات ایرانی
 • پیگیری و جلسات هماهنگی با کارشناسان دفتر ثبت آثار جهانی در زمینه تعیین عرصه و حریم ملی پایگاه های میراث جهانی قنات ایرانی
 • برگزاری جلسات هماهنگی جهت طراحی و آماده سازی وب سایت
 • تنظیم اسناد مالی دفتر
 • طراحی و نصب تابلوی ورودی دفتر مرکزی در کاخ گلستان
 • تجهیز و راه اندازی دفتر مرکزی پایگاه قنات ایرانی در عمارت خورشید کلاه واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان تهران.
 • برگزاری جلسات داخلی بین کارشناسان و مدیر دفتر جهت هماهنگی بهتر و بیشتر در انجام وظایف
 • برگزاری جلسات مدیران پایگاه های قنات ایرانی با مدیر پایگاه ثبت جهانی قنات ایرانی
 • سازمان و مدیر کل دفتر امور پایگاه ها و تصویب چندین طرح گردشگری
 • طراحی لوگوی قنات ایرانی در جهت هویت سازمانی
 • طراحی کارت شناسایی داخلی برای پرسنل دفتر
 • ایجاد حساب کاربری مختص قنات ایرانی برای ارتباط بهتر با مدیران دفاتر محلی
 • طراحی بروشور برای قنات های یازدگانه میراث جهانی
 • تقدیر و تشکر از راهنمایان گردشگری قنات میراث جهانی قصبه گناباد
 • طراحی و چاپ نشریه پایگاه قنات ایرانی
 • تدوین و تنظیم گزارش عملکرد نوروز پایگاه های قنات ایرانی
 • طراحی و راه اندازی وب سایت دفتر قنات ایرانی

امور اجرایی و پژوهشی

·        پیشنهاد و تشکیل هیأت راهبردی پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی
·        تهیه و تدوین شرح خدمات ساماندهی محدوده عرصه و حریم قنات ها و ابلاغ به پایگاه ها و همچنین شهرداری های مرتبط
·        تهیه و تدوین شرح خدمات عملیات اجرایی مرمت بام حمام ابراهیم آباد اراک از سازه های مرتبط با قنات ابراهیم آباد و چندین جلسه بازدید میدانی
·        برنامه ریزی و برگزاری سمپوزیوم بین المللی قنات بلده در استان خراسان جنوبی و ایراد سخنرانی در بخش علمی سمپوزیوم
·        برنامه ریزی جهت برگزاری نشست های تخصصی پایگاه ها
·        تهیه و تدوین مطالب جهت ارائه در نشریه پایگاه قنات ایرانی
·        بازدید های میدانی از قنات ها در استان های اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان
·        پیگیری و جلسات هماهنگی با کارشناسان دفتر ثبت آثار جهانی در زمینه تعیین عرصه و حریم ملی پایگاه های میراث جهانی قنات ایرانی
·        پیگیری جهت ارسال کتب مرتبط به دفاتر محلی در استان ها جهت تکمیل مرکز اسناد پژوهشی
·        تدوین و تنظیم گزارش عملکرد پایگاه های میراث جهانی قنات جهت ارائه به دفتر امور پایگاههای جهانی
·        بازدید آقای دکتر طالبیان از قنات قاسم آباد و اکبرآباد بم جهت بررسی طرح تفصیلی ویژه شهر بم.
·        بازدید های میدانی از قنات ها در استان های اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان
·        برگزاری نشست هم اندیشی مدیران پایگاه های میراث جهانی باغ و قنات ایرانی
·        تهیه گزارش حفاظتی یونسکو در خرداد ماه سال 98
·        تهیه و تدوین پیوست مدیریت بحران قنات ایرانی بر اساس دستورالعمل کمیته ملی یونسکو در دست تهیه و تدوین می باشد.
·        تهیه سازمان کاری قنات ایرانی و ابلاغ آن به مدیران دفاتر محلی قنات ایرانی
·        راه اندازی دفتر پایگاه قنات قاسم آباد و اکبرآباد بم
·        راه اندازی دفتر پایگاه قنات ابراهیم آباد اراک
·        راه اندازی دفتر پایگاه قنات گوهرریز جوپار
          برگزاری جلسات با مشاورین پایگاه ها در مورد طرح های گردشگری، ساماندهی با حضور معاونت محترم