پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی در سال 1397 در عمارت درب عالی کاخ گلستان تاسیس و تجهیز شد.  این پایگاه ستادی وظیفه نظارت، پایش و حمایت علمی،فنی و کارشناسی از 11 پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی در استانهای اصفهان،خراسان رضوی،خراسان جنوبی،کرمان،مرکزی و یزد را بر عهده دارد.