اعضای شورای راهبردی پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی

 

 فرهاد عزیزی زلانی- مدیر کل دفتر امور پایگاههای جهانی سازمان میراث فرهنگی

 اصغر سمسار یزدی - پیشکسوت عرصه قنات

 میثم لباف خانیکی-پژوهشگر حوزه باستان شناسی و قنات

 محمد حسن محبعلی-پیشکسوت حوزه میراث فرهنگی

 مهدی مجابی -پیشکسوت حوزه میراث فرهنگی

 حمیدرضا جیحانی-عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

 مهران مقصودی-مدیر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت 

 علیرضا رازقی-عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

 حسین راعی-مدیر پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی 

 فریدون فعالی-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 

 فریدون الهیاری-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

 ابوالفضل مکرمی فر-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی 

 حسن رمضانی-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی 

 علیرضا ایزدی-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی

 سید مصطفی فاطمی-مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان یزد