سومین نشست تخصصی پایگاههای میراث جهانی باغ و قنات ایرانی

سومین نشست تخصصی پایگاههای میراث جهانی باغ و قنات ایرانی با موضوع نو یافته های باستان شناسی در پاسخ به تاریخ گذاری قنات گوهرریز جوپار و اقدامات حفاظتی باغ شاهزاده ماهان در تاریخ 30 تیرماه در کاخ گلستان عمارت خورشید کلا سالن کنفراس برگزار می گردد. ورود برای عموم آزاد است.