سومین نشست تخصصی

سومین نشست تخصصی پایگاه های میراث جهانی

سومین نشست تخصصی پایگاه های میراث جهانی قنات ایرانی و باغ ایرانی با حضور مدیران، کارشناسان و متخصصان این حوزه با موضوع قنات جوپار کرمان و باغ شاهزاده ماهان برگزار گردید.

در ابتدا به موضوع تاریخ گزاری قنات جوپار کرمان توسط یکی از پژوهشگران پایگاه قنات ایرانی پرداخته شد. آقای ماهانی ضمن بررسی میدانی میل ها و کوره های قنات و همچنین وجود نای هایی با خط پهلوی و دوره قراخطائیان قدمت قنات را حداقل مربوط به دوره هخامنشی دانسته است. ایشان ضمن معرفی رویدادها و سنت های جاری در قنات جوپار و دشت کرمان که از قرون گذشته تاکنون پایدار مانده اند، وجود آب روان قنات ها و سنت های منطبق بر آن را عامل اصلی شکل گیری سازه های مرتبط به قنات در دوره های بعدی دانسته و حیات قنات-باغ-قالی را در امتداد یکدیگر معرفی کرده است. در ادامه نشست و در بخش دوم، ساماندهی فضای سبز و پوشش گیاهی باغ شاهزاده ماهان توسط مدیر پایگاه تشریح شد. تغییر زمان آبدهی، هرس مناسب، کرت بندی و احداث گلخانه عامل اصلی تغییر شرایط مناسب و حرکت به سمت وضعیت مطلوب زیر نظر هیأت راهبردی پایگاه در باغ شاهزاده ماهان معرفی شده است.