اهداف و چشم اندازها

پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی، تشکیلاتی اداری، پژوهشی، فنی و علمی است. که برای برنامه ریزی، اجرا و پایش در قنات های ثبت جهانی بر اساس منابع مالی، نظری و انسانی تشکیل شده است. این پایگاه بر اساس اصول مدیریت میراث جهانی مورد تایید مرکز میراث جهانی یونسکو فعالیت کرده و با تکیه بر توان تشکیلاتی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، معاونت میراث فرهنگی، اداره کل امور پایگاه ها اداره کل استان ها و دفاتر محلی قنات های ایرانی، اقدام می‌کند.